GDPR

Sem vložte podnadpis

Vložte svůj text...Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení

.............................................................................................................

Narozen/á

.............................................................................................................

Bytem

.............................................................................................................

(dále jen "Subjekt údajů")

uděluji tímto společnosti kamenictví Humpál, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12345, IČO: 16980824, DIČ: CZ520617127, emailový kontakt: humpal.kamenictvi@gmail.com (dále jen "Správce"), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Zasílání obchodních nabídek Správce / fakturace, cenové nabídky apod...

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Jeden rok od udělení souhlasu / Po dobu trvání smlouvy o ... a následně ještě jeden rok od jejího ukončení ...

4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám:

Nebudou poskytnuty třetí osobě

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V ....................................... dne ..............................

.......................................

podpis Subjektu údajů

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.